Secretaria

Títols i certificats

Certificats de nivell:

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en tres nivells. Al final de cada nivell els alumnes, si han assolit els objectius, obtenen el Certificat corresponent:

  • 2n curs: Certificat de nivell bàsic - A2
  • 3r curs:  Certificat de nivell intermedi - B1
  • 5è curs: Certificat de nivell avançat - B2

Certificat de C1:

Des del curs 2014/15 l'EOI de Blanes imparteix el nivell C1 d'anglès. Per obtenir el certificat de nivell C1 cal superar una prova segons el que estableix la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny. 

 

Obtenció del certificat com a candidat lliure:

La matrícula dels candidats lliures permet presentar-se als exàmens per obtenir el Certificat de nivell intermedi, el Certificat de nivell avançat i el Certificat de nivell C1, sense dret d’assistir a classe. No hi ha matrícula lliure del Certificat de nivell bàsic.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. No està permès fer matrícula lliure i oficial del mateix idioma en el mateix any acadèmic, encara que siguin cursos diferents.

Per a més informació cliqueu aquí per consultar el web del Departament d'Ensenyament.

 

Terminis i sol·licituds:

Consulteu aquí l'horari d'atenció al públic

Alumnes de segon i tercer: les Certificacions dels nivells A2 i B1 estaran disponibles a partir de la tercera setmana d’octubre. És gratuït i no cal fer cap tràmit. Cal portar el DNI/NIE o passaport.

Alumnes de primer i quart: els alumnes de 1r i 4t podran demanar una “Certificació acadèmica” a partir de la tercera setmana d'octubre. És gratuït però cal fer la sol·licitud.

Alumnes de B2 i C1: els títols dels nivells B2 i C1 es podran tramitar a partir de l’1 de juliol. Instruccions per tramitar els títols acadèmics dels nivells B2 i C1

Taxa per expedició de títols acadèmics:  (segons la Llei 4/2017 i la Llei 4/2017, de 28 de març)

Certificat B2: 74,95€

Certificat C1: 74,95€