Modalitats de cursos

Cursos oficials

Durada del curs
Programa d'estudis
Pla d'estudis
Cursos i grups per idioma i nivell

duraDA del curs

En aquesta EOI s'imparteixen els idiomes d'alemany, anglès i francès.

Modalitat d'horari: curs extensiu

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 140 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L'EOI Blanes imparteix el curs oficial extensiu en horari altern, classes de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

Horari de classe

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.
La franja horària de classe és de 16.30 a 21.00 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari estabert en el sorteig.

PROGRAMA D'ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d'idiomes s'imparteixen en 6 cursos:

  • A2 - Nivel Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • B1 - Nivell Intermedi: d'1 curs (3r nivell)
  • B2 - Nivell Avançat: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
  • C1 - Nivell C1: d'1 curs
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL AVANÇAT B2
C1 C1 C1
     

Els nivells dels certificats d'escola oficial d'idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d'Europa, en especial el Marc europeu de referència.

Des del curs 2014/2015 l'EOI de Blanes imparteix el nivell C1 d'anglès. Per obtenir el Certificat de nivell C1 cal superar una prova segons el que estableix la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny.

Al final del nivell intermedi, del nivell avançat i del nivell de C1 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d'Europa - usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d'Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d'usuari independent.

Pla d'estudis

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Cursos i grups per idioma i nivell

Cursos i grups per idioma i nivell - curs 2017-2018

  NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 1 1 1 - - -
Anglès 2 2 3 2 2 2
Francès 2 2 1 1 1 -