Informació General

Marc europeu comú

El pla d'estudis a les EOI s'estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d'idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d'Europa.

El Marc europeu comú de referència a les EOIs de Catalunya

European Language Portfolio

Portfolio per als professors d'idiomes

Manual per a relacionar exàmens amb el Marc Comú de Referència