Secretaria

Matrícula nou alumnat

Nou alumnat de 1r a 5è: preinscripció i matrícula curs 2017-2018

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma. Trobareu un resum de la informació relativa a l'accés i preinscripció en aquest document. Si voleu més informació relativa a les EOI consulteu aquest enllaç.

Normes i procediment abreujat:

 1. Preinscripció de l'1 de setembre (a partir de les 9 del matí)  al 5 de setembre (fins a les 15 hores màxim). En cas de no disposar de connexió a internet, la preinscripció es podrà fer telemàticament a l'escola el dia 5 de setembre de les 10 a les 14h.
 2. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure de 1r o d’un nivell superior).
 3. Per accedir a un curs superior a 1r cal:
  • preinscriure’s a test de nivell. Consulteu el dia i l'hora del test de nivell en aquesta pàgina web a partir del dia 6 de setembre a partir de les 18h. NOTA: El test de nivell d'anglès serà els dies 7 o 12 de setembre, segons convocatòria. El test de nivell de francès i alemany serà el dia 12 de setembre, segons convocatòria. Consulteu la convocatòria en aquest enllaç.
  • o preinscriure's a un nivell determinat perquè
   • es té un curs acreditat d’una EOI
   • es té una equivalència reconeguda a la taula que es publica abans de la matrícula. Veure enllaç aquí (pàgina 4). En aquest cas, els alumnes han de fer arribar la documentació com a document adjunt en el moment de la preinscripció o presencialment a l'escola fins al dia 5 de setembre fins a les 15h com a màxim.
   • es té el títol de batxillerat de l'any en curs o l'anterior (només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir a 3r curs.
   • es té el certificat de Nivell Bàsic d'anglès o de francès d'ensenyament d'adults, que habilita per accedir a 3r curs.
 4. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’assignació de places.
 5. Per tal que la matrícula sigui efectiva cal fer el pagament per ServiCaixa o Línia Oberta en un termini de 24 hores.

Documentació:

Una vegada feta la matrícula, és obligatori portar al centre la documentació següent (data màxima: 27 de setembre):

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Foto de carnet original (no s'admetran fotocòpies)
 • Menors d’edat: a més del DNI del menor (original i fotocòpia), original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal.
 • Si escau, document acreditatiu d'exempció de taxes: original i fotocòpia.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.